SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

COL Group AB, COL Commercial AB, COL Ltd, COL B.V., COL Deutschland GmbH, COL Norway AS, COL SRL, COL S.A.S och “Car-O-Liner, a division of Snap-on Equipment Inc.”; utgör en del av företagskoncernen Snap-on Incorporated (“Snap-on Group”) som behandlar din information. Ovannämnda företag hänvisas till som “vi” i denna sekretesspolicy.
Att skydda dina personuppgifter är en viktig uppgift som vi ägnar särskild uppmärksamhet.
Denna sekretesspolicy ger svar på vanligt förekommande frågor om vilken typ av personuppgifter vi samlar in från dig och hur de används.
Vänligen observera att den sekretesspraxis som fastställs i denna Sekretesspolicy enbart gäller för ovannämnda företag. Övriga företag i SnapOn-koncernen kan ha webbplatser och produkter som samlar in och använder andra personuppgifter. Om du via länk eller på annat sätt besöker andra webbplatser, vänligen se över den sekretessinformation som postats på webbplatserna i fråga.
Om du har frågor eller betänkligheter gällande denna sekretesspolicy ber vi att du kontaktar dataskyddsombudet på: DataProtectionManager@snapon.com.

1. Vilka typer av personuppgifter samlar vi in

Vi kan komma att samla in och behandla – och har under de senaste 12 månaderna samlat in och behandlat – ett urval personuppgifter som inkluderar:
• Identifierare: Till exempel riktigt namn, alias, postadress, telefonnummer, nätidentifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer, andra statliga eller nationella identifikationsnummer, din namnteckning, fysiska kännetecken eller beskrivningar, försäkringsnummer eller andra liknande unika, personliga identitetsbeteckningar. Vi samlar också in fordonsinformation som VIN-nummer.
• Kommersiell information: Till exempel köp- och transaktionsinformation och historik.
• Ekonomisk information: Till exempel ditt bankkontonummer, kreditkortsnummer, bankkortsnummer eller annan finansiell information.
• Teknisk information och användningsinformation: Till exempel inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszoninställning och plats, typer och versioner av webbläsarens insticksprogram, operativsystem och plattform samt information om annan teknik på de enheter som använder våra webbplatser eller produkter; information om hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster, som t.ex. webbhistorik, sökhistorik eller annan information om interaktion med våra webbplatser, applikationer, produkter och tjänster. För detaljerad information om de spårningstekniker vi använder på denna webbplats, se 12. Hur använder vi cookies?.
• Information om utbildning eller yrkesliv/anställning: Till exempel utbildnings- eller fortbildningshistorik, arbetshistorik och tidigare arbetsgivare.
• Sensorisk information: Till exempel ljudinformation och elektronisk, visuell och liknande information som exempelvis samtals- och videoinspelningar.
• Lokaliseringsinformation: Till exempel uppgifter om var enheten och IP-adressen är lokaliserade.
• Vi avser inte samla in personuppgifter från barn: Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn yngre än 16 år. Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16. Om du är under 16 ska du inte använda eller tillhandahålla någon information på denna webbplats eller via dess funktioner. Om du tror att vi har information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på DataProtectionManager@snapon.com.

2. Från vilka källor har vi samlat in personuppgifterna

Vi samlar in personuppgifter från flertalet källor, inklusive:
• Från dig. Du kan personligen ge oss dina personuppgifter när du:
o Söker efter, köper, registrerar dig för eller använder våra produkter och tjänster;
o Är i kontakt med kundtjänst;
o Skapar ett konto på vår webbplats;
o Registrerar dig för prenumeration på våra publikationer;
o Tackar ja till att ta emot reklam;
o Deltar i en tävling, kampanj eller undersökning;
o Samtalar personligen med oss på handelsmässor, event eller annat;
o Samverkar med oss i rollen som potentiell eller befintlig återförsäljare, eller som anställd hos en återförsäljare;
o Ger oss återkoppling eller tillhandahåller övrig information när du kontaktar oss
• Från automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats eller applikation kommer vi automatiskt att samla in teknisk information och användningsinformation (ytterligare information hittar du i avsnittet ”Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?”) Vi samlar in dessa uppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. För detaljerad information om de tekniker vi använder på denna webbplats, se 12. Hur använder vi cookies?.
• Från tredje parter eller allmänt tillgängliga källor. Vi kommer att erhålla personuppgifter från diverse tredje parter som har bekräftat att de är berättigade att dela den med oss, eller andra allmänna källor, som t.ex.:
o Konsumentverk, kreditupplysningsbyråer och offentliga databaser;
o Bilverkstäder och bilåterförsäljare som använder våra produkter eller tjänster;
o Våra återförsäljare;
o Försäkringsbolag och försäkringsagenter;
o Övriga företag i SnapOn-koncernen som du interagerar med via andra webbplatser, produkter, tjänster eller sociala media;
o Sökinformationsleverantörer; eller
o Dataanalysleverantörer

3. Hur använder vi dessa personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter på följande sätt:
• Affärsrelaterad användning, till exempel för att:
o Registrera dig som ny kund eller återförsäljare;
o Behandla och leverera din beställning, hantera dina prenumerationer eller uppfylla andra skyldigheter som uppkommer genom eventuella övriga kontrakt du ingår med oss;
o Hantera betalningar, avgifter och debiteringar samt driva in och inkassera pengar vi har tillgodo;
o Underhålla vår relation med dig genom att skicka förnyelsemeddelanden, förse dig med information om produkter och tjänster, be dig lämna en recension eller delta i en undersökning eller för att ge dig möjlighet att vara med i lotterier eller tävlingar;
o Uppfylla dina önskemål, svara på dina frågor och kommentarer och mäta hur effektivt vi hanterar dina frågor och betänkligheter;
o Analysera och utveckla nya produkter och tjänster, eller ge dig rekommendationer om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig;
o Tillhandahålla kundtjänst; eller
o Uppfylla alla eventuella juridiska skyldigheter.
• Lyssna och spela in: för att hantera alla samtal, chattar och andra interaktioner med oss, inklusive sådana som sker med vår kundtjänst. Vänligen observera att det är vår allmänna praxis att avlyssna och i vissa fall spela in sådana interaktioner, i syfte att vidareutbilda vår personal eller kvalitetssäkra arbetet, eller för att erhålla bevis på en viss transaktion eller interaktion.
• Upplevelse av webbplatsen: för teknisk hantering av webbplatsen, för interna arbeten, för kundhantering, för produktundersökningar, för felsökning, för informationsanalys, testning och forsknings- och utvecklingssyften, för att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras så effektivt som möjligt för dig och för din dator, samt som en del av våra ansträngningar att hålla webbplatsen säker.
• Skydda våra rättigheter och egendomar: för att skydda våra eller våra affärspartners, distributörers, återförsäljares, kunders eller andra aktörers rättigheter eller egendomar när vi på rimliga grunder kan förutsätta att sådana rättigheter eller egendomar har påverkats eller kan komma att påverkas; för att driva in fordringar; för att förebygga, spåra, identifiera, granska, svara på och skydda mot potentiella eller faktiska fordringar, ansvarsskyldigheter och förbjudet beteende eller förbjudna aktiviteter.
• Information till våra affärspartners, återförsäljare och distributörer: för att hantera och utveckla vår affärsrelation med dig eller den affärspartner, återförsäljare eller distributör du representerar, inklusive att dela informationen inom vår koncern, för att ingå eller genomföra en transaktion med dig, för att kontakta dig som en del av en kundnöjdhetsundersökning eller för marknadsundersökningssyften.
• Produktutveckling: Vi kan komma att använda icke-identifierande och aggregerad data för att samla in information för hantering och utveckling av våra produkter. Till exempel kan vi upplysa vår försäljnings- och marknadsföringspersonal om att X antal personer besökte ett visst område på webbplatsen, eller att Y antal programvarulicenser beställdes under en viss tidsperiod. Sådana aggregerade data kan också delas med våra dotterbolag och fristående återförsäljare.
• Marknadsföring: för att kommunicera om och administrera deltagande i speciella event, program, undersökningar, tävlingar, lotterier och andra erbjudanden och kampanjer, för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder eller som erbjuds av andra och som liknar sådana du redan köpt eller undersökt, samt för att skicka e-postmeddelanden med information eller reklam till dig. Dessa sistnämnda kan du neka att ta emot enligt beskrivning nedan.

4. På vilka rättsliga grunder samlar vi in och använder personuppgifter från invånare i EU/EES?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter antingen för att (i) fullgöra ett kontrakt som du är en part i eller för att på din begäran vidta åtgärder innan ett kontrakt ingås, och/eller för (ii) våra rättmätiga intressen och i överensstämmelse med dina grundläggande rättigheter och friheter och/eller (iii) på grund av en rättslig förpliktelse.

5. Delas mina personuppgifter med tredje parter?

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till nedanstående tredjepartskategorier:
• “Dotterbolag.” Vi lämnar ut personuppgifter till våra dotterbolag för de syften som finns beskrivna i denna sekretesspolicy.
• “Tjänsteleverantörer.” Vi lämnar ut personuppgifter till våra betrodda tredje parts tjänsteleverantörer för att underlätta de tjänster de tillhandahåller oss, som t.ex. internettjänster, webbvärdstjänster, dataanalys, betalningshantering, expediering av beställningar, informationsteknologi och därtill kopplat tillhandahållande av infrastruktur, kundservice, leverans av e-post, marknadsföring, granskningar, bakgrundskontroller och andra tjänster.
• “Affärspartners.” Vi lämnar ut personuppgifter till våra betrodda affärspartners.
• “Marknadsföringspartners.” Vi lämnar ut personuppgifter till våra marknadsföringspartners för att ge dem möjlighet att skicka dig reklam i överensstämmelse med dina val.
• “Kreditbolag” Vi ger kreditbolag information om din kredithistorik hos oss.
• “Rättsliga myndigheter.” Vi lämnar ut personuppgifter till offentliga och statliga myndigheter, inklusive tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ, som svar på en förfrågan liksom för att skydda och försvara våra juridiska rättigheter.
• “Andra parter i en tvist” Vi lämnar ut information i samband med föreläggande i rättstvister och som respons på stämningar och domstolsbeslut.

Under de föregående 12 månaderna har vi för våra operativa affärsändamål lämnat ut följande kategorier av personuppgifter till följande tredjepartskategorier:

Kategorier av personuppgifter som lämnas ut till olika tredjepartskategorier för operativa affärsändamål
Identifierare Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Marknadsföringspartners, Kreditbolag, Rättsliga myndigheter, Andra parter i tvist
Kommersiell information Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Marknadsföringspartners
Ekonomisk information Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Kreditbolag
Teknisk information och användningsinformation Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Marknadsföringspartners
Information om utbildning Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Andra parter i en tvist
Information om yrkesliv/anställning Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Rättsliga myndigheter
Sensorisk information Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners
Lokaliseringsinformation Dotterbolag, Tjänsteleverantörer, Affärspartners, Marknadsföringspartners

6. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi bemödar oss om att inte spara dina personuppgifter i en form som gör det möjligt att identifiera dig under längre tid än vad som rimligen krävs för att uppnå de tillåtna syftena. Det innebär att information kommer att förstöras eller raderas från våra system eller anonymiseras när den nått den tillämpliga lagringstiden.

7. Kommer mina personuppgifter att överföras till andra länder?

Vi är ett globalt företag och kan komma att behandla, lagra och överföra personuppgifter vi samlat in till ett land som inte är ditt eget, under förutsättning att vissa villkor som fastställs i tillämplig lagstiftning har uppfyllts.
Vi har ingått ett avtal om informationsöverföring med medlemmarna i SnapOn-koncernen och kommer att hålla det dokumentet aktuellt, i enlighet med gällande lagstiftning. För ytterligare information om vidtagna säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta DataProtectionManager@snapon.com.

8. Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda mina personuppgifter?

Vi bemödar oss om att skydda dina personuppgifter. Vi kommer att försöka upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska skydd för att skydda dina personuppgifter mot förlust, felaktig användning, otillåten åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.
Olyckligtvis är informationsöverföring via internet inte en fullständigt säker operation. Våra ansträngningar att skydda dina personuppgifter till trots, kan vi inte garantera säkerheten för de personuppgifter du överfört till oss eller som lagras i våra system. Alla överföringar sker således på din egen risk. När vi en gång erhållit dina personuppgifter kommer vi att tillämpa procedurer och vidta säkerhetsåtgärder för att försöka förebygga otillåten åtkomst. Dessa procedurer omfattar fysiska, elektroniska och ledningsrelaterade procedurer.

9. Hur kan jag uppdatera eller komma åt mina personuppgifter?

För att du ska kunna dra mesta möjliga nytta av oss ber vi att du håller dina personuppgifter så uppdaterade som möjligt.
Om du har ett konto hos oss kan du komma åt och korrigera personuppgifter som vi sparar i ditt online-konto genom att trycka på ”Ditt konto” och skriva in ditt användar-ID och lösenord. För övriga frågor gällande uppdatering eller ändring av din kontoinformation, eller ifall eventuella fel i dina personuppgifter inte kan korrigeras genom att logga in på ”Ditt konto”, vänligen kontakta info@car-o-liner.se.

10. Vilka specifika rättigheter gällande mina personuppgifter har jag baserat på var jag är bosatt?

• Boende inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Beroende på omständigheterna kan Dataskyddsförordningen “GDPR” ge dig rätt att:
o begära åtkomst till alla dina personuppgifter som vi har tillgång till;
o invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring;
o begära att felaktig information om dig rättas eller uppdateras;
o begära att din information raderas eller att behandling av din information begränsas i vissa begränsade situationer;
o begära att dina personuppgifter överförs till en annan organisation som kontrollerar dina personuppgifter; och/eller
o invända mot alla beslut som påtagligt påverkar dig och som fattas uteslutande av en dator eller någon annan automatiserad process.
Om du är bosatt i den Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och vill göra en formell begäran om information vi besitter om dig, kan du kontakta oss här. Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med GDPR.
• Invånare i Kalifornien: Den statliga stadgan California Consumer Privacy Act (“CCPA”) ger invånare i Kalifornien specifika rättigheter i relation till deras personuppgifter. Du har rätt att befrias från olaglig diskriminering på grund av att du utövar dina rättigheter under CCPA. Detta avsnitt beskriver dina rättigheter enligt CCPA, och förklarar hur du går tillväga för att utöva dem.

o Åtkomst till specifik information och dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive:
 Vilka kategorier av personuppgifter vi har samlat in om dig.
 Vilka kategorier av källor de personuppgifter vi har samlat in om dig kommer ifrån.
 Vilket som varit vårt affärsmässiga eller kommersiella syfte för att samla in dessa personuppgifter.
 Vilka kategorier av dina personuppgifter som vi har delat eller lämnat ut. För vardera kategori har du dessutom rätt att få veta till vilka tredjepartskategorier vi delat eller lämnat ut sådana personuppgifter.
 Vilka specifika personuppgifter vi samlat in om dig (också kallat begäran om dataportabilitet).
o Rätt att begära radering: Du har rätt att begära att vi raderar alla personuppgifter vi samlat in från dig och som vi behållit, förbehållet vissa undantag. När vi tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att radera (och uppmana våra tjänsteleverantörer att radera) dina personuppgifter från våra register, om inga undantag gäller. Vi tillhandahåller inte denna rätt till radering för personuppgifter av typen B2B. Vi kan komma att avslå din begäran om radering om det är nödvändigt för oss eller vår(a) tjänsteleverantör(er) att behålla informationen för att:
 Fullfölja den transaktion för vilken personuppgifterna samlades in, tillhandahålla en vara eller tjänst som du beställt, vidta åtgärder som rimligen kan förutses utgöra en del av vår pågående affärsrelation med dig, uppfylla villkoren i en skriftlig garanti eller en produktåterkallelse som genomförs i enlighet med federal lag, eller för att på annat sätt uppfylla vårt kontrakt med dig.
 Spåra säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet, eller för att åtala individer som är ansvariga för sådana aktiviteter.
 Felsöka produkter för att identifiera och reparera fel som förhindrar befintlig avsedd funktionalitet.
 Utöva yttrandefrihet, säkerställa en annan kunds rätt att utöva sin rätt till yttrandefrihet, eller utöva någon annan lagstadgad rättighet.
 Efterfölja bestämmelserna i California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 Delta i offentlig eller expertgranskad vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning som ligger i allmänhetens intresse och som överensstämmer med alla övriga tillämpliga lagar gällande etik och sekretess, i de fall radering av informationen kan förutsättas omöjliggöra eller allvarligt förhindra forskningsresultatet, om du vid ett tidigare tillfälle har gett informerat samtycke.
 Möjliggöra uteslutande intern användning som är i linje med kundförväntningar baserat på din relation med oss.
 Uppfylla rättsliga skyldigheter.
 På annat internt och lagligt överensstämmande sätt använda den information som är kompatibel med det sammanhang i vilket du tillhandahöll den.
o Utöva rätten till åtkomst, dataportabilitet och radering. För att utöva ovannämnda rättigheter, vänligen skicka in en verifierbar konsumentförfrågan till oss genom att antingen
 ringa oss på det avgiftsfria numret 844-972-1285; eller
kontakta oss här.
 Vi kommer att verifiera och besvara din Förfrågan om att få veta eller din Förfrågan om att radera i enlighet med tillämplig lag, och med hänsyn till typ och känslighetsgrad för de personuppgifter som är föremål för din förfrågan. Vi kan komma att begära ytterligare personuppgifter från dig för att kunna verifiera din identitet och för att skydda mot bedrägliga begäranden. Vi kan t.ex.:
• ringa upp dig på det telefonnummer vi har i vår informationsbas
• be dig upprepa det telefonnummer vi har i vår informationsbas
• hänvisa till din verkstads kontaktuppgifter.
• etc.
 Om du lämnar in en Förfrågan om att radera kan vi komma att be dig bekräfta din förfrågan innan vi raderar dina personuppgifter.
 Om du är befullmäktigat ombud för en konsument och lämnar in en Förfrågan om att få veta eller en Förfrågan om att radera å konsumentens vägnar, kommer vi att be dig tillhandahålla:
• bevis på att du finns registrerad hos California Secretary of State för verksamhetsutövning i Kalifornien; och
• bevis på att konsumenten gett dig fullmakt att lämna in en Förfrågan om att få veta eller en Förfrågan om att radera å kundens vägnar. Detta ska vara ett tillstånd som undertecknats av konsumenten. “Undertecknat” innebär att tillståndet antingen signerats fysiskt eller tillhandahållits elektroniskt i enlighet med Uniform Electronic Transactions Act, Civil Code 1633.7 et seq.
 Om ett befullmäktigat ombud inte tillhandahållit en fullmakt från konsumenten i enlighet med avsnitt 4000-4465 i Probate Code, kan vi dessutom komma att:
• begära att konsumenten förser dig med ett av denne undertecknat skriftligt tillstånd att lägga fram en förfrågan å konsumentens vägnar,
• verifiera konsumentens identitet på samma sätt som vi skulle göra om konsumenten lämnade in förfrågan personligen, och
 erhålla verifiering från konsumenten att denne gett det befullmäktigade ombudet tillstånd att lämna in förfrågan.
o Övrig information till invånare i Kalifornien:
 California “Do Not Track” Disclosure. Vi spårar inte våra kunder över tid och via tredje parts webbplatser i syfte att tillhandahålla riktad reklam, och svarar därför i allmänhet inte på Do Not Track (DNT)-signaler.
 I enlighet med CCPA har invånare i Kalifornien rätt att neka till att deras personuppgifter säljs.
 VI HAR INTE ”SÅLT” PERSONUPPGIFTER FÖR ÄNDAMÅL I CCPA.
 Om du är invånare i Kalifornien, under 18 år och är registrerad som användare på våra webbplatser, kan du be oss att ta bort innehåll eller information som du har postat genom att skriva till vårt dataskyddsombud på DataProtectionManager@snapon.com. Vänligen observera att din förfrågan inte säkerställer komplett och fullständigt borttagande av innehållet eller informationen, eftersom en del av ditt innehåll till exempel kan kan repostats av en annan användare.

• Invånare i Nevada: Invånare i Nevada kan begära att webbplatsoperatörer inte säljer konsumentens ”personligt identifierbara information” i enlighet med definitionen i Nevadas lagstiftning. VI HAR INTE ”SÅLT” PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION FÖR ÄNDAMÅL I NEVADAS LAGSTIFTNING. Om du är invånare i Nevada och vill ställa ytterligare frågor gällande säljande av din information, vänligen kontakta DataProtectionManager@snapon.com.

11. Hur nekar jag tillstånd att kontakta mig i marknadsföringssyften?

Du har rätt att be oss att inte skicka reklam till dig. Vanligtvis informerar vi dig (innan vi samlar in personuppgifterna) om vi avser använda dina personuppgifter för sådana syften, eller om vi avser lämna ut din information till tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att fylla i en del kryssrutor i de formulär vi använder för att samla in personuppgifter. Du kan också utöva rätten att förhindra sådan behandling när som helst genom att:
• Klicka på länken för att avsluta prenumerationen, vilken finns i all e-post med information eller reklam som vi skickar till dig.
• Om du har frågor om hur du ändrar dina kontaktpreferenser eller vill ha hjälp med att ta bort ditt namn från prenumerationslistor, vänligen kontakta info@car-o-liner.se.

12. Hur använder vi cookies?

• Vad är cookies: Cookies är små textfiler som de webbplatser du besöker placerar i din dator, och används i stor omfattning för att få webbplatserna att överhuvudtaget fungera eller fungera mer effektivt.
• Hur ändrar jag mina cookie-inställningar:
o De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock förhindra att cookies lagras i din dator eller enhet genom att ställa in din webbläsare till att inte acceptera cookies. Exakta instruktioner hittar du i manualen till din webbläsare. Du kan när som helst radera cookies som redan finns i din dator eller enhet. Om du väljer att ställa in dina webbläsarinställningar så att cookies inte accepteras kan du fortfarande besöka vår webbplats och våra appar och onlinetjänster. Ditt val kan dock påverka din användning av en del av våra webbtjänster, appar och onlinetjänster och reducera tillgängligheten för de tjänster som vår webbplats och våra appar och onlinetjänster tillhandahåller.
o För att välja bort att bli spårad av Google Analytics på alla webbplatser, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
• Hur använder denna webbplats cookies: Tabellen nedan beskriver och förklarar de cookies vi använder och varför.

Om du får e-post eller nyhetsbrev från Marknadsavdelning kan de skickas med vår tjänsteleverantör MailChimp/Intuit. Sekretessmeddelandet för MailChimp finns här: https://www.intuit.com/privacy/statement/updates/#privacy-statement. E-postmeddelanden från denna tjänst kan innehålla spårningspixlar (även kända som webb -beacons) för att vi ska kunna känna igen när någon har öppnat dem och mäta framgångarna för kampanjer. MailChimps cookieförklaring hittar du här: https://security.intuit.com/intuit-cookie-policy.

För Josam.se

Cookie Namn Syfte Ytterligare information
Cookie statement accepted catAccCookies Determine if the user has clicked “I understand” in the cookie information box. This cookie is being set after the user clicks “I understand”. Before that, no cookie is set.
Google Analytics [Flera cookies] Används för att spåra besökarens beteende för statistiska syften. https://policies.google.com/technologies/types
Youtube embedded videos [Flera cookies] On many product pages, Youtube videos are embedded, whereby youtube.com sets multiple cookies related to user preferences. https://policies.google.com/technologies/types
Google Recaptcha Service NID The Google Recaptcha service is used for preventing spam on comment forms, and sets a user preference cookie for this purpose. https://policies.google.com/technologies/types

För Tssdistributor.com

Cookie Namn Syfte Ytterligare information
WordPress Tssdistributor.com Sessionscookies för att möjliggöra inloggning på webbplatsen TSS Distributor. Sessionscookie som raderas när användaren lämnar webbplatsen.

Med undantag för nödvändiga cookies kommer alla cookies att förfalla när man lämnar webbplatsen.

13. Vem ska jag kontakta gällande frågor om denna sekretesspolicy eller tillämplig dataskyddslagstiftning?

Om du har frågor gällande denna sekretesspolicy eller om du anser att tillämplig dataskyddslagstiftning eller denna policy inte har följts, ska du lyfta frågan med vårt Dataskyddsombud på DataProtectionManager@snapon.com .
Om du är medborgare i Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan du lämna in ett klagomål till en tillämplig tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att ta itu med samtliga rapporterade dataskyddsproblem i relation till GDPR, och vill gärna få möjlighet att besvara dina frågor innan du kontaktar en tillsynsmyndighet. Tveka därför inte att kontakta vårt dataskyddsombud på DataProtectionManager@snapon.com.

14. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra denna sekretesspolicy om inget annat följer av tillämpliga juridiska krav om att meddela dig eller erhålla ditt godkännande. Vi kommer att lägga upp alla eventuella ändringar på vår webbplats, så vänligen kontrollera regelbundet att du har den senaste versionen av vår Sekretesspolicy. Denna version är daterad 15 september 2020.

15. Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vänligen observera att Vi inte är ansvariga för innehåll eller sekretessinformation på sådana webbplatser, och att vår Sekretesspolicy inte gäller för information som sådana sidor samlat in om dig. Vi uppmanar dig att läsa sekretessinformationen på alla webbplatser som samlar in information om dig. När du lämnar vår webbplats via en länk för att interagera med en webbplats som inte lyder under vår Sekretesspolicy, kommer ett nytt fönster att öppnas i webbläsaren. Om din interaktion med vår webbplats kräver att din information skickas till en tredjeparts webbplats som inte lyder under vår sekretesspolicy, kommer vi att tydligt informera dig om detta innan din information skickas iväg.