INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

COL Group AB, COL Commercial AB, COL Ltd, COL B.V., COL Deutschland GmbH, COL Norway AS, COL SRL, COL S.A.S och Car-O-Liner Company Inc. utgör en del i Snap-on Incorporated-koncernen som behandlar dina uppgifter. COL Group AB, COL Commercial AB, COL Ltd, COL B.V., COL Deutschland GmbH, COL Norway AS, COL SRL, COL S.A.S och Car-O-Liner Company Inc., refereras till som ”vi” i integritetspolicyn.
Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss och vi uppmärksammar detta i hög grad.
Denna integritetspolicy besvarar frågor som ofta ställs om vilken sorts personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder den.
Observera att integritetsrutinerna i denna integritetspolicy endast används på företagen tillhörande Car-O-Liner Group AB. Andra företag inom Snap-on-koncernen kan ha webbplatser och produkter som samlar och använder andra personuppgifter. Dessutom, om du kopplar upp dig till eller på annat sätt besöker andra webbplatser, gå igenom integritetspolicyn som finns på nämnda webbplatser.
Om du skulle ha några frågor eller känna dig osäker vad gäller denna integritetspolicy, kontakta chefen för dataskyddet på: DataProtectionManager@snapon.com.

1. Vilken sorts personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla och behandla en rad personuppgifter inbegripet:
• Identifikationsfaktorer: Exempelvis verkliga namn, alias, postadress, telefonnummer, onlineidentifikationsfaktor, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn, socialförsäkringsnummer, körkortsnummer, passnummer, annat lands id-nummer eller personnummer, din namnteckning, fysiska kännetecken, försäkringsnummer eller andra liknande personliga identifikationsfaktorer.
• Teknisk och användarinformation: Exempelvis logg-in-uppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, webbläsarplug-in-typ och versioner, operationssystem och plattform och information om annan teknik på enheter som använder våra webbplatser eller produktinformation om hur man använder vår webbplats, produkter och tjänster som t.ex. sökhistorik eller annan information angående interaktion med våra webbplatser, applikationer, produkter och tjänster. För detaljerad upplysning om de spårningstekniker vi använder oss av på denna webbplats, se Punk 11.
• Vi avser inte att samla personuppgifter om barn: Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år. Om du är under 16 år, använd inte eller ge inga upplysningar på webbplatser som underhålls av Car-O-Liner Group AB eller på något av dess verktyg. Om du tror att vi har upplysningar från eller om ett barn under 16 år, kontakta oss på DataProtectionManager@snapon.com.

2. Vilka är källorna till de personuppgifter som vi har samlat in?

Vi samlar in personuppgifter från en mångfald källor, även
• Från dig. Du kan ge oss personuppgifter direkt när du:
o Ansöker om att registrera eller använda våra produkter eller tjänster;
o Får kundsupport;
• Från automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats eller applikation kommer vi automatiskt att samla in teknisk information och användarinformation (mer beskrivet i ”Vilken sorts personuppgifter samlar vi in?” Avsnittet.) Vi samlar in uppgifter genom att använda cookies, serverloggar och liknande tekniker. För detaljerad upplysning om de tekniker vi använder oss av på denna webbplats, se Punk 11.
• Från utomstående eller offentligt tillgängliga källor. Vi kommer att få personuppgifter från olika utomstående som bekräftar att de är auktoriserade att dela upplysningarna med oss eller andra offentliga källor som:
o Andra företag i Snap-on-koncernen som du kanske interagerar med genom andra webbplatser, produkter eller sociala mediaplatser

Hur används dessa personuppgifter av oss?

Vi kan använda dina personuppgifter på följande sätt:
• Användning i affärsverksamhet som:
o Registrera dig som ny användare;
o Behandla och leverera din order, sköta dina prenumerationer eller verkställa våra förpliktelser som uppstår genom något annat avtal som du slutit med oss;
o Uppfylla dina önskemål, besvara din fråga, reagera på dina synpunkter och värdera hur effektivt vi behandlar det som berör dig;
o Ge kundsupport; eller
o Fullgöra alla förpliktelser enligt lag som vi kan vara skyldiga att göra.
• Kontrollera & registrera: sköta alla telefonsamtal, chattar eller andra interaktioner med oss, inklusive från kundsupportteamet. Notera att det är vår generella rutin att övervaka och i somliga fall spela in interaktioner i träningssyfte för personalen, för kvalitetssäkringssyfte eller för att bevara bevis rörande en särskild transaktion eller interaktion.
• Webbplatserfarenhet: för webbplatsens tekniska skötsel; för intern drift; för kundadministration; för produktundersökningar; för felsökning; för informationsanalys; testning, forskning och utvecklingssyften; för att försäkra oss om att innehållet på webbplatsen visas så effektivt som möjligt för dig och för din dator; och som del av vår satsning på att webbplatsen ska vara säker.
• Skydda vår rätt och egendom: att skydda våra rättigheter eller vår egendom samt gentemot våra affärspartner, franchisetagare, återförsäljare, leverantörer, kunder eller andra när vi har rimliga skäl att tro att sådana rättigheter eller sådan egendom har varit eller skulle kunna drabbas; att få tillbaka skulder; att hindra, upptäcka, identifiera, undersöka, reagera och skydda mot potentiella eller faktiska rättsanspråk, skulder och förbjudet beteende eller förbjuden verksamhet.
• Denna sammanlagda information kan också delas med våra dotterbolag och oberoende återförsäljare.

4. På vilken rättslig grund samlar vi in och använder personuppgifter om personer bosatta inom EU/EES?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter antingen för att (1) följa ett avtal i vilket du är avtalspart eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår avtal och/eller (2) på grund av vårt befogade intresse och i överensstämmelse med dina grundläggande rättigheter.

5. Överlåts mina personuppgifter eller lämnas dessa till utomstående?

Följande informationskategorier (bättre beskrivna under ”Vilken sorts personuppgifter samlar vi in” avsnittet) kan lämnas ut: Identifikationsfaktorer, handelsuppgifter, teknisk eller användarinformation. Sådan information kan lämnas ut enligt följande:

• Andra företag inom Snap-on Incorporated-koncernen: Vi är en global organisation med allierade, dotterbolag, affärsprocesser, styrningsstrukturer och gränsöverskridande tekniska system. Som en sådan vill vi dela de personuppgifter som vi samlar in till företagen inom Snap-on Incorporated koncernen och överföra dem till de länder i världen där vi gör affärerna enligt användningsområdena som påvisats ovan och i enlighet med denna integritetspolicy.
• Tjänsteleverantörer och utomstående: Med förbehåll för att de följer gällande lagstiftning och/eller denna integritetspolicy, kommer vi även att lämna ut dina personuppgifter till utvalda icke anknutna utomstående, inklusive tjänsteleverantörer som utför överföringsbearbetning eller tjänstefunktioner, kreditreferensorgan, skuldindrivningsorgan, och/eller andra företag som utför tjänster å våra vägnar, yrkesmässiga tjänsteleverantörer (inberäknat översättare, juridiska rådgivare och revisorer), motparter som har laglig rätt att få sådan information och deras råd och experter, rättsvårdande myndigheter och andra myndigheter. Vi kommer bara att lämna ut sådan information på grund av ett legitimt affärsändamål, exempelvis som att använda en tjänsteleverantör för att hjälpa till att göra det vi redovisade under ”Hur dessa personuppgifter används av oss” eller på annat sätt där det krävs enligt lag.
• Affärsomorganisationer: Omständigheter kan uppstå där vi beslutar oss för, antingen av strategiska eller affärsmässiga skäl, att sälja, köpa, fusionera eller på anat sätt omorganisera vår affärsverksamhet. Sådant förfarande kan medföra ett utlämnande av personuppgifter till framtida eller aktuella köpare eller mottagandet av sådan information från säljare. Det är vår praxis att begära lämpligt skydd för informationen i den här sortens transaktioner.

6. Hur länge kommer mina personuppgifter finnas kvar?

Vi strävar efter att inte lagra dina personuppgifter på ett sätt som låter dig bli igenkänd längre än det rimligen är nödvändigt för att uppnå de tillåtna syftena. Detta betyder att informationen kommer att förstöras eller tas bort från våra system eller avidentifieras när den gällande lagringsperioden har nåtts.

7. Kommer mina personuppgifter att överföras till andra länder?

Vi är ett globalt företag och kan behandla, lagra och överföra de personuppgifter vi samlar in till ett land utanför ditt eget förutsatt att vissa villkor som fastställts i gällande lagstiftning är uppfyllda.
Vi är part i ett informationsöverföringsavtal med medlemmar i Snap-on Incorporated-koncernen och vi kommer att hålla det uppdaterat enligt gällande rätt. För mer information angående det skydd som finns, var god kontakta info@car-o-liner.se.

8. Vilka säkerhetsåtgärder finns för att skydda mina personuppgifter?

Vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter. Vi kommer att hålla administrativt, tekniskt och fysiskt skydd för att skydda personuppgifterna mot skada, missbruk eller obehörig tillgång, utlämnande, ändring eller förstörelse.
Tyvärr är informationsöverföring via internet inte helt säker. Även om vi bemödar oss att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de personuppgifter som överförts till oss eller som är lagrade i våra system är säkra; alla överföringar sker på egen risk. Så snart vi har tagit emot dina personuppgifter kommer vi att använda procedurer och säkerhetsåtgärder för att hindra obehörig åtkomst. Procedurerna omfattar fysisk, elektronisk och ledningsprocedurer.

9. Hur uppdaterar jag eller kommer åt personuppgifterna?

Vi ber dig hålla uppgifterna så aktuella som möjligt så att du kan få ut så mycket som möjligt av oss.
För frågor som rör uppdatering eller ändring av din kontoinformation, skicka en begäran till info@car-o-liner.se.

10. Vilka särskilda rättigheter har jag i förhållande till de personuppgifter som baserar sig på mitt boende?

Bosatta i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Beroende på omständigheterna kan den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ge dig rätten att:
o begära att få tillgång till alla personuppgifter vi har om dig;
o invända mot bearbetning av uppgifterna för direktreklamanvändning;
o begära att felaktiga uppgifter som finns om dig ska ändras eller bli uppdaterade;
o begära att dina uppgifter ska tas bort eller begränsa bearbetningen i vissa begränsade situationer;
o begära portabilitet av personuppgifterna till en annan organisation som har dina personuppgifter; och/eller
o invända mot alla beslut som i hög grad berör dig och som bara bestäms av en dator eller automatiserad process.
Om du är bosatt i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vill framföra en formell begäran om att få tillgång till uppgifter som vi har om dig, kan du kontakta oss här. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med GDPR.

Bosatta i Kalifornien:
Konsumentintegritetslagen i Kalifornien (”CCPA”) ger bosatta i Kalifornien särskilda rättigheter beträffande sinapersonuppgifter. Du har rätt att slippa olovlig särbehandling när du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Detta avsnitt beskriver dina rättigheter enligt CCPA och förklarar hur du kan använda dessa.
o Tillgång till särskilda upplysningar och dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi lämnar viss information om insamlingen och användningen av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. Var god notera att vi inte ger tillgång och rättigheter till dataportabilitet på personuppgifter rörande B2B. Så snart vi erhållit och fått bekräftat din kontrollerbara anhållan kommer vi att lämna:
 De personuppgiftskategorier som vi samlat in om dig.
 Källkategorierna för de personuppgifter som vi samlat in om dig.
 Affärsändamålet med insamlingen av personuppgifterna.
 Vilka kategorier utomstående med vilka vi delar personuppgifterna.
 Vilka särskilda personuppgifter som vi samlar in om dig (även kallat dataportabilitetsbegäran)
 Om vi lämnat ut dina personuppgifter för ett affärsändamål kommer vi att identifiera personuppgifterna som varje kategori mottagare erhållit.
o Rätt att begäran radering: Du har rätt att begära radering av alla personuppgifter som vi samlat in om dig och behållit, enligt vissa undantag. Så snart vi erhållit och fått bekräftat din kontrollerbara begäran kommer vi att radera (och be våra tjänsteleverantörer radera) dina personuppgifter hos oss såvida det inte finns ett undantag. Vi medger inte raderingsrättigheter på personuppgifter rörande B2B. Vi kan neka din begäran om radering om det är nödvändigt för oss eller våra tjänsteleverantörer att behålla uppgifterna för att:
 Slutföra transaktionen som ligger till grund för de personuppgifter som vi samlade in, ge en nyttighet eller tjänst som du efterfrågat, agera på ett sätt som du skäligen räknat med inom ramen för vår pågående affärsrelation, fullgöra villkoren för en skriftlig garanti eller produktåterkallelse i enlighet med federal lag, eller på annat sätt hålla vårt avtal.
 Upptäcka säkerhetstillbud, skydda mot illvillig, vilseledande, bedräglig eller olaga aktivitet eller åtala de ansvariga för sådana aktiviteter.
 Korrigera fel i produkter för att bestämma och reparera felaktigheter som försämrar avsedd funktionalitet.
 Verka för det fria ordet, verka för en annan konsuments rätt att utöva det fria ordet eller att utöva en annan rättighet som fastställts i lag.
 Efterleva Kaliforniens Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 Delta i offentlig eller granskade vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning som sker i allmänhetens intresse och som följer alla övriga tillämpliga lagar vad gäller etik och integritet och när radering av uppgifter troligen kan göra det omöjligt eller allvarligt hindra forskningsresultatet och om du tidigare gett informerat samtycke.
 Tillåta användning enbart för internt bruk och som rimligtvis är anpassat till konsumentförväntningar grundat på ditt förhållande till oss.
 Att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 Använda uppgifterna internt och enligt lagen och som överensstämmer med det sammanhang du angav.
o Utöva tillgång, dataportabilitet och raderingsrättigheter. För att utöva de rättigheter som beskrivits ovan var god skicka in en kontrollerbar konsumentbegäran genom att:
 Ringa avgiftsfritt på 844-972-1285, eller
 Completing this online form
o Övriga meddelanden för bosatta i Kalifornien:
 Kallifornien ”Do Not Track”-beteckningen. Vi följer inte våra kunder över tid och på tredjeparts webbplatser för att lämna målinriktad reklam och därför svarar vi i regel inte på Do Not Track-signaler.
 VI HAR INTE ”SÅLT” PERSONUPPGIFTER NÄR DET GÄLLER KALIFORNIENS KONSUMENTINTEGRITETSLAG.
 Om du är bosatt i Kalifornien, under 18 år och en registrerad användare av våra webbplatser kan du be oss ta bort innehåll eller uppgifter som du postat genom att skriva till chefen för dataskyddet vid DataProtectionManager@snapon.com. Observera att din begäran inte garanterar fullständigt eller totalt avlägsnande av innehållet eller uppgifterna, exempelvis kan något av innehållet ha blivit postat igen av en annan användare.

Bosatta i Nevada:
Bosatta i Nevada kan begära att webbplatsoperatörer inte säljer konsumenternas ”skyddade uppgifter” som den beskrivs i Nevadas lagstiftning. VI HAR INTE ”SÅLT” SKYDDADE UPPGIFTER NÄR DET GÄLLER LAGSTIFTNINGEN I NEVADA. Om du är bosatt i Nevada och skulle vilja veta mer vad gäller försäljningen av dina skyddade uppgifter, var god kontakta DataProtectionManager@snapon.com.

11. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies, taggar och annan liknande teknik för att skilja dig från andra användare av vår webbplats, appar och onlinetjänster. Detta hjälper oss att ge dig en god upplevelse när du surfar på vår webbplats, appar och onlinetjänster och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och tjänster. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller använda våra tjänster samtycker du till vår användning av cookies. Du kan dock förhindra att cookies lagras på din dator eller enhet genom att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies. De exakta instruktionerna för detta finns i manualen för din webbläsare. Du kan när som helst ta bort cookies på din dator eller enhet. Om du väljer att ställa in dina webbläsarinställningar så att cookies inte accepteras, kan du fortfarande besöka vår webbplats, appar och onlinetjänster, men detta kan påverka din användning av vissa delar av våra webbtjänster, appar och onlinetjänster och minska tillgängligheten för de tjänster som tillhandahålls av vår webbplats, appar och onlinetjänster.
Session-cookies är tillfälliga cookiefiler som går ut när du stänger din webbläsare eller app. Persistenta kakor är cookiefiler som kvarstår tills du raderar dem eller så går de ut.
Vi använder följande persistenta cookies:
• Strikt nödvändiga kakor. Dessa är kakor som krävs för drift av vår webbplats, appar och onlinetjänster. De inkluderar till exempel kakor som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänster.
• Analytiska / prestandakakor. Dessa tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig runt vår webbplats, appar och onlinetjänster när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användare lätt hittar det de letar efter.
• Funktionalitetskakor. Dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats, appar och onlinetjänster. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll för dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).
• Riktade kakor. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, appar och onlinetjänster, de sidor du har besökt och länkarna du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats, appar och onlinetjänster och annonseringen som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje parter för detta ändamål.
Du kan hitta mer information om de enskilda cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem i tabellerna nedan:

www.josam.se

CookieName(s)PurposeMore information
Cookie statement acceptedcatAccCookiesDetermine if the user has clicked “I understand” in the cookie information box.This cookie is being set after the user clicks “I understand”. Before that, no cookie is set.
Google Analytics[Multiple cookies]Used to track visitor behaviour for statistical purposes.https://policies.google.com/technologies/types
Youtube embedded videos[Multiple cookies]On many product pages, Youtube videos are embedded, whereby youtube.com sets multiple cookies related to user preferences.https://policies.google.com/technologies/types
Google Recaptcha ServiceNIDThe Google Recaptcha service is used for preventing spam on comment forms, and sets a user preference cookie for this purpose.https://policies.google.com/technologies/types

www.old.josam.se

CookieName(s)PurposeMore information
Cookie statement acceptedcb-enabledDetermine if the user has clicked “I understand” in the cookie information box. 

12. Vad borde jag göra om jag tror att det har varit ett brott mot den gällande dataskyddslagstiftningen eller den här integritetspolicyn?

Om du anser att den gällande dataskyddslagstiftningen eller denna policy inte har följts ska du ta upp frågan med chefen för dataskyddet på DataProtectionManager@snapon.com.
Om du är medborgare i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du klaga när som helst hos lämplig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor. Vi har utsett en chef för dataskydd som är ansvarig för att ta upp alla rapporterade skyddsfrågor i relation till GDPR och vi skulle vilja ha möjligheten att reagera på din oro innan du vänder dig till en tillsynsmyndighet så kontakta chefen för dataskyddet på DataProtectionManager@snapon.com.

13. Ändringar i detta meddelande om behandling av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst och utan föregående varning, om vi enligt gällande lag måste underrätta dig eller för att inhämta ditt medgivande. Vi kommer att posta alla förändringar på vår webbplats. Leta regelbundet efter den senaste versionen av integritetspolicyn.] Denna version är daterad [2020-02-18].

14. Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Notera att Vi inte är ansvariga för innehållet eller integritetstillämpningen på dessa och vår integritetspolicy gäller inte för uppgifter som du samlats in på dem. Vi uppmanar dig att läsa meddelandena om behandling av personuppgifter på varje webbplats som hämtar uppgifter från dig. När du lämnar vår webbplats via en länk som interagerar med en webbplats som inte lyder under vår integritetspolicy öppnas ett nytt webbläsarfönster. Om din interaktion med vår webbplats kommer att begära att du skickar uppgifter till en tredjeparts webbplats som inte styrs av vår integritetspolicy, kommer vi att informera dig tydligt innan dina uppgifter skickas iväg.